یکشنبه ١٣٩٦/٩/٢٦    EN

مدیر گروه پرستاری بهداشت همگانی

 

دکتر فرخ اباذری
سمت : مدیر گروه

درجه علمی : دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استاد یار

 31215189

تلفــــــن:

    

31215218

فکس:

       

f_abazari@kmu.ac.ir

پست الکترونیــک:منوی اصلی