پرستاری داخلی و جراحی

 

دکتر عصمت نوحي
سمت : مدیر گروه

درجه علمی : دکتري پرستاري

مرتبه علمی : استاديار

 

تلفــــــن:

 

31325201(0343)

 

فکس:

 

31325218(0343)


پست الکترونیــک:

  e_nohi@kmu.ac.ir

 
 
    اعضای گروه پرستاری داخلی و جراحی 
 

***

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلــیپست الکترونیکی
 
 
معصومه رشیدی
مربي
دانشجوی دکتری پرستاری

پرستاری داخلي جراحي-

دکتر
سكينه سبزواري

استاديار

پرستاری داخلي جراحي

s_sabzevari@kmu.ac.ir


منصوره عزيززاده فروزي

مربي

پرستاري داخلي جراحي

m_azizzadeh@kmu.ac.ir

زهرا غضنفري

مربي

پرستاري داخلي جراحي

zghazanfari@kmu.ac.ir


 
 ام سلمه رودي
 

مربي


 دانشجوي دکتري پرستاري 
 


 دکتر بتول تيرگري
 استاديارپرستاري داخلي جراحي
 

منوی اصلی