پنجشنبه ١٣٩٦/٩/٢    EN

پرستاری داخلی و جراحی

 

دکتر عصمت نوحي
سمت : مدیر گروه

درجه علمی : دکتري پرستاري

مرتبه علمی : استاديار

 

تلفــــــن:

 

31325201(0343)

 

فکس:

 

31325218(0343)


پست الکترونیــک:

  e_nuhi@kmu.ac.ir

 
 
    اعضای گروه پرستاری داخلی و جراحی 
 

***

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلــیپست الکترونیکی
 
 
دکترمعصومه رشیدی
استادیار

پرستاری داخلي جراحي-

دکتر
سكينه سبزواري

استاديار

پرستاری داخلي جراحي

s_sabzevari@kmu.ac.ir


منصوره عزيززاده فروزي

مربي

پرستاري داخلي جراحي

m_azizzadeh@kmu.ac.ir

 


 
 ام سلمه رودي
 

مربي


 دانشجوي دکتري پرستاري fatroody@yahoo.com
 


 دکتر بتول تيرگري
 استاديارپرستاري داخلي جراحي
 b_tirgari@kmu.ac.ir


 
دکتر بهناز باقریان   behnaz_bag@yahoo.com 

منوی اصلی