یکشنبه ١٣٩٦/٩/٢٦    EN

اعضای گروه مامایی
 

 
کبری علیدوستی
سمت : مدیر گروه

درجه علمی : کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی :مربی
 

تلفــــــن:

 

31325196(0343)

 

فکس:

 

31325218(0343)پست الکترونیــک:


alidoosti@kmu.ac.ir

 

 
 
 
اعضاء گروه مامائی دانشکده پرستاری و مامائی رازی


****

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلــی

----پست الکترونیکی--

 

منوره اتقایی

مربی

مامایی

m_atghaei@kmu.ac.ir

 

ژیلا سلطان احمدی 

مربی

مامایی

j_soltanahmadi@kmu.ac.ir

مربی

مامایی

m_shahrokhi@kmu.ac.ir دکتر
پروین صالحی نژاد

 استادیار

بیوتکنولوژی

psalehinejad@kmu.ac.ir
 ناهيد نصري

مربي

مامايي

n_nasri@kmu.ac.ir


 مهري کهن
مربيمامايي mkohan1964@gmail.com
 دکترعاطفه احمدي
استاديار
 مشاوره Atefeahmadi59@gmail.com
 دکتر فيروزه ميرزايي
استادياربهداشت باروري
f_mirzaee@kmu.ac.ir
 


 نسیم شاه رحمانی مربیمامایی  n.shahrahmani@kmu.ac.ir
 
 
 
 

منوی اصلی