۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
دکتر سبزواری
دکتر میرزائی
دکتر اباذری
دکتر فرخ زادیان
خانم رمضانی
دکتر نعمت اللهی
دکتر نوحی
خانم خدابنده
خانم نسیم شاه رحمانی
طرح درس مشترک