۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن
عملکرد و قصد شیردهی
1. شماره تماس : *
 
2. سن : *
3. تحصیلات : *4. وضعیت شغلی : *

5. حاملگی خواسته یا ناخواسته : *

6. شغل همسر : *


7. تحصیلات همسر : *8. درآمد خانواده : *

9. روش زایمان : *

10. وزن نوزاد بدو تولد نوزاد : *
 
11. روش انجام بی دردی زایمان شما چه بوده است : *

12. چه مدت پس از زایمان به نوزاد خود شیر دادید : *13. آیا به جز شیر مادر ( اب یا شیر خشک) به نوزاد داده اید : *


14. فقط شیر مادر : *

15. شیر خشک : *

16. شیر مادر و سایر مواد غذایی آب، شیر خشک : *

17. استفاده از شیر، غیر از شیر خودتان را چه موقع شروع کردید (چند روز یا چند هفته بعد از تولد شیرخوارتان)؟ : *
18. آیا در مراقبت های دوران بارداری آموزش راجب به شیردهی یا مشاوره شیردهی دریافت کرده اید؟ : *

19. منبع دریافت اطلاعات شیردهی شما از کجا بوده است : *20. روش تغذیه شیر خوار در خانواده و دوستان شما چگونه بوده است؟ : *21. چه کسی یا چه چیزی در تداوم شیردهی شما موثر است؟ : *

22. در صورت وجود وقایعی که منجر به تصمیم شما به قطع تغذیه شیرخوار با شیر مادر شده را ذکر کنید؟ : *


23. آیا تماس پوست با پوست را با نوزاد در ساعت اول زایمان داشته اید؟ : *


24. در صورت بروز مشکل در شیردهی از وجود مراکز مشاوره اطلاع دارید و مراجعه می کنید؟ : *

25. زمانی که باردار بودید به کدام قصد شیردهی فکر می کردید؟ : *26. این تصمیم را چه موقع گرفته اید؟ : *27. در مورد نحوه تغذیه ای که قصد انجام آن را دارید تا چه اندازه مصمم هستید؟ : *


28. اطلاعات مربوط به شیر مادر و شیر خشک از کجا کسب کرده اید؟ : *29. نظر چه کسانی در مورد شیردهی برایتان موثر است ؟ : *
30. مهارت خود را در انجام شیردهی چگونه ارزیابی می کنید؟ : *


31. استفاده از روش تغذیه ای که در اماکن عمومی و در حضور دیگران راحت باشد، مهم است : *


32. استفاده از روش تغذیه ای که بازگشت من را به شغل خارج از منزل به آسانی امکان پذیر کند، مهم است : *


33. استفاده از روش تغذیه ای که برای شیرخوار من بهترین روش باشد، مهم است : *


34. استفاده از روش تغذیه ای که گران نباشد مهم، است : *


35. استفاده از روش تغذیه ای که موجب شل شدن و افتادگی پستان هایم نشود، مهم است : *


36. استفاده از روش تغذیه ای که موجب شل شدن و افتادگی پستان هایم نشود ،مهم است : *


تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *