۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن
دیسترس پس از زایمان
1. شماره تماس : *
 
2. من احساس غمگینی و نومیدی می کنم : *3. بیش از معمول گریه می کنم : *4. نمی توانم تصمیم بگیرم یا تمرکز کنم : *5. احساس فشار و تمام شدن تحمل میکنم : *6. می ترسم حالم هیچ وقت بهتر نشود : *7. فکر می کنم به زندگی خود پایان دهم : *8. افکار تکرار شونده در مورد آسیب به فرزندم، خانواده ام یا خودم دارم. : *9. افکار تکرار شونده در مورد بیمار شدن فرزندم، یا اینکه مشکلی داشته باشد، دارم : *10. مکررا کودکم را در طول شب کنترل می کنم. : *11. افکاری درباره کودکم به ذهنم می آید که مرا می ترساند. : *تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *