۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

جلسه کمیته تحقیقات مورخ یکشنبه ۱۹ ام خرداد ماه ، ساعت ۱۲ الی ۱3:۴۵با حضور جناب آقای دکتر راوری رییس دانشکده پرستاری و مامایی رازی، خانم دکتر تیرگری معاونت پژوهشی، خانم دکتر احمدی سرپرست کمیته تحقیقات، خانم دکتر اشرفی استاد مامایی، خانم دکتر سلطانی دبیر اول کمیته تحقیقات، خانم لاله تاج الدینی دبیر دوم کمیته تحقیقات، خانم هانیه تاج الدینی عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات، خانم فرشته محسنی عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات، پیرامون پژوهش در حیطه رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مشکلات آموزشی و پژوهشی موجود در دانشکده رازی در اتاق ریاست برگزار شد و به نتایج سازنده ای دست یافته شد.