۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

 

گزارش برنامه ها و فعالیتهای یک سا ل اخیر دفتر توسعه آموزش ((EDO

 

 

  • ارزشیابی

 

  • استعداد درخشان

 

  • کمیته برنامه ریزی

 

  • کمیته پژوهش در آموزش

 

  • کمیته توانمند سازی اساتید

 

  • کمیته تکنولوژی آموزشی و آموزش مجازی