۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

کارگاه آموزش به بیمار در سالن آموزش مداوم دانشگاه در تاریخ 98/02/05 برگزار می شود