۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
 

دانشجویان جدیدالورود 

 

کارگاه های توانمند سازی دانشجویان جدیدالورود در حوزه مهارتهای دانشگاهی University Skills

  1. مهارت یادداشت برداری 

  2. مهارت ارائه مطالب شفاهی 

  3. مهارت ارائه مطالب  کتبی  و نگارش علمی

  4. مهارت کار گروهی

  5. مهارت مطالعه موثر