۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

کارگاه آموزشی پیش رو ویژه اعضای هیات علمی نیسمال اول 99-98 به شرح ذیل خواهد بود:

 

  • ارزشیبابی بالینی نوین

  • دانش پژوهی آموزشی

  • آموزشی مبتنی بر شواهد EDE

  • روش نوین تدریس

  • برنامه ریزی استراتژیک

  • خلاقیت آموزشی و یادگیری

  • متدولوژی بالینی