۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

کارگاه مدلسازی

 

کارگاه سه روزه مدلسازی با نرم افزار TreeAge مورخ 9 الی 11 شهریور ماه 98 در حوزه آموزش پرستاری و مامایی رازی با سخنرانی آقای دکتر بارونی دانشیار سیاست گذاری سلامت و معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می گردد.

جهت ثبتنام با سرکار خانم دیودار کارشناس دفتر توسعه دانشکده پرستاری مامایی رازی با این شماره 3125207-034 تماس بگیرید.