۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن

گروه سلامت جامعه دانشکده در کنار زنان در دو روز متوالی به آموزش سلامت باروری می پردازند.