۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

خبر اندوه وارده جامعه پزشكی  و پرستاری، ما را در غصه جانگداز فرو برد. اندوه بی پایانمان از این واقعه دردناک قابل وصف نیست. مصیبت وارده آن بزرگوار که نمونه یک انسان مهربان، نجیب و دلسوز بوده همه را نیز اندوهگین ساخت.