۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

پیرو برگزاری اولین جلسه ویدئوکنفرانس بین دانشکده پرستاری و مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده پرستاری دانشگاه شهر دوبلین ایرلند (DCU) در روز سه شنبه 24 دی ماه 98 به منظور شروع همکاری های آکادمیک، دومین جلسه در روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 99 با حضور دکتر امیرحیدری مدیر امور بین الملل دانشگاه، خانم ها دکتر تیرگری ریاست دانشکده پرستاری، دکتر نعمت‌اللهی مدیرگروه کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان دانشکده پرستاری(دبیر جلسه)، دکتر میرزایی معاون آموزشی دانشکده پرستاری، دکتر احمدی مدیر گروه مشاوره در مامایی دانشکده پرستاری و نیز خانم معاذالهی کارشناسی ارشد گروه پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده به نمایندگی از دانشکده پرستاری و مامایی رازی و همچنین دکتر Mary Rose Sweeney رئیس دانشکده پرستاری DCU به همراه دکتر Tanya Cassidy مدیر امور بین الملل آن دانشگاه به نمایندگی از طرف دانشگاه DCU ایرلند برگزار گردید. در این جلسه طرفین در خصوص همکاری ها و فعالیت های مشترک پژوهشی به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت به انجام اقدامات مشترک در زمینه پایان نامه های دانشجویی در مقطع ارشد و دکتری و نیز طرح های تحقیقاتی به توافق رسیدند.