۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

عنوان: مقایسه تاثیر ماساژ و تمرینات دامنه حرکتی بر ضعف مرتبط با بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان افضلی پور  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1399

 

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر مه لقا دهقان 

 

 

استاد مشاور : جناب آقای دکتر مهدی احمدی نژاد ، جناب آقای دکتر مهدی صادقی 

 

داور داخلی: سرکار خانم دکتر پروین منگلیان 

 

داور خارجی: سرکار خانم دکتر بتول تیرگری 

 

دانشجو: الهام رحیمی نژاد                                                

   

رشته: پرستاری مراقبت ویژه                               

 

روز: چهارشنبه                       مورخ: 1399/10/24                        ساعت: 8:00

 

از طریق لینک: کلاس مجازی 410