۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

 

 کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 

 

   034-31325219       __       034-31325220

 

 

  034-31325218

 

 

   nmf@kmu.ac.ir