۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير

 

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

 

دکتر رقیه مهدی پور

مرتبه علمی: استادیار

تلفن

03431325177

فاکس

03431325218

پست الکترونیک

rm41321@yahoo.com

cv

 

 

اعضای گروه داخلی جراحی

 

دکتر سکینه سبزواری

مرتبه علمی: دانشیار

دکترعصمت نوحی

مرتبه علمی: دانشیار

دکتر بتول تیرگری

مرتبه علمی: دانشیار

034313251

034313257

03431325119

s_sabzevari@kmu.ac.ir

e_nuhi@kmu.ac.ir

b_tirgari@kmu.ac.ir

 
 
   

اعضای گروه داخلی جراحی

 

دکتر بهناز باقریان

مرتبه علمی: استادیار

دکتر ام سلیمه رودی

مرتبه علمی: استادیار

034313251

034313251

behnaz_bag@yahoo.com

fatroody@yahoo.com