۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر

 

مدیرگروه پرستاری سلامت جامعه

 

 

 

 

دکتر جمیله فرخ زادیان

مرتبه علمی: استادیار

تلفن

03431325200

فاکس

03431325218

پست الکترونیک

farokhzadian2010@yahoo.com

cv

 

 

اعضای گروه پرستاری بهداشت همگانی

 

خانم سکینه میری

مرتبه علمی: مربی

خانم صدیقه خدابنده

مرتبه علمی: استادیار

دکتر زهره خشنود

مرتبه علمی: استادیار

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

۰۳۴۳۱۳۲۵۲ 0343131325188

s_miri@kmu.ac.ir

s_khodabandeh@kmu.ac.ir z.khoshnoud@kmu.ac.ir

 

 

اعضای گروه پرستاری بهداشت همگانی

 

خانم گلناز فروغ عامری

مرتبه علمی: مربی

رضوان علی میرزائی

مرتبه علمی: مربی

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

Golnazf@yahoo.com

s_miri@kmu.ac.ir