۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان

 

مدیرگروه مامایی

 

کتایون علیدوستی

مرتبه علمی: مربی

تلفن

03431325196

فاکس

03431325218

پست الکترونیک

alidoosti@kmu.ac.ir

cv

 

 

اعضای گروه مامایی

 

دکتر عاطفه احمدی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر فیروزه میرزائی

مرتبه علمی: استادیار

دکتر معصومه غضنفرپور

مرتبه علمی: استادیار

03431325196

03431325192

034313257

atefeahmadi59@gmail.com

f_mirzaee@kmu.ac.ir

masumeh.ghazanfarpour@yahoo.com

 

 

اعضای گروه مامایی

 

خانم ناهید نصری

مرتبه علمی: مربی

خانم نسیم شاه رحمانی

مرتبه علمی: مربی

خانم فرزانه اشرفی نیا

مرتبه علمی: مربی

034313251

034313251

034313257

n.nasri@kmu.ac.ir

n.shahrahmani@kmu.ac.ir

ashrafifarzaneh60@yahoo.com

 

اعضای گروه مامایی

 

خانم فائزه قربانی

مرتبه علمی: مربی

خانم حدیث شاه رحمانی

مرتبه علمی: مربی

خانم فهیمه خراسانی

مرتبه علمی: مربی

034313251

034313251

034313257

ghorbani.f69@gmail.com

hadis.shahrahmani@gmail.com

fahimeh_khorasani@ymail.com

 

اعضای گروه مامایی

 

 

خانم شهرزاد ذوالعلی

مرتبه علمی: مربی

034313257

shahrzad.zolala@gmail.com