۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

دفتر توسعه آموزش ( EDO )

 

 

دکترعصمت نوحی

مسئول دفتر توسعه آموزش

  درجه علمی:  دکتری آموزش پرستاری و آموزش پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن

03431325201

فاکس

03431325218

پست الکترونیک

e_nuhi@kmu.ac.ir

 

شورای دفتر توسعه آموزش (EDO)

 

دکتر علی راوری

مسئول کمیته تکنولوژی آموزشی و آموزش مجازی

دکتر فیروزه میرزائی

مسئول کمیته آموزش و توانمندسازی اساتید و آموزش مداوم

دکتر ام سلیمه رودی

مسئول کمیته پژوهش در آموزش

دکتر سکینه سبزواری

مسئول کمیته ارزشیابی

دکتر معصومه غضنفرپور

مسئول کمیته استعداد درخشان

خانم ندا اسدی

مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی

 

 

کارشناسان دفتر توسعه آموزش ( EDO )

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

خانم زهرا دیودار

 کارشناس EDO

31325207