۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

 

برنامه امتحانی پرستاری نیمسال اول 1400-1399                            

   
برنامه امتحانی مامایی نیمسال اول 1400-1399    
   
برنامه امتحانی گروه معارف نیمسال اول 1400-1399    
   
برنامه امتحانی پرستاری نیمسال اول 1400-1399 (دانشجویان جدیدالورود)       
   
برنامه امتحانی مامایی نیمسال اول 1400-1399 (دانشجویان جدیدالورود)   
   
برنامه امتحانی معارف نیمسال اول 1400-1399 (دانشجویان جدیدالورود)