۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

اعضاء دفتر توسعه آموزش (EDO)

 

دکتر علی راوری

مسئول کمیته تکنولوژی آموزشی و آموزش مجازی

دکتر فیروزه میرزائی

مسئول کمیته آموزش و توانمندسازی اساتید و آموزش مداوم

دکتر ام سلیمه رودی

مسئول کمیته پژوهش در آموزش

دکتر سکینه سبزواری

مسئول کمیته ارزشیابی

دکتر معصومه غضنفرپور

مسئول کمیته استعداد درخشان

خانم ندا اسدی

مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی