۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

اعضاء کمیته

 

دکتر ندا اسدی

مسئول کمیته

دکتر علی راوری

ریاست دانشکده

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

دکتر پروین منگلیان

هیات علمی

دکتر بهناز باقریان

هیات علمی

دکتر زهره خشنود

هیات علمی

خانم زهرا دیودار

مربی

خانم مریم عسکری

مربی

 

 

اهداف و فعالیتهای کمیته برنامه ريزي آموزشي

 

 • پیگیری ارائه طرح درس( Lesson plan)

 • پیگیری تدوین برنامه هاي دوره هاي آموزشي( Course plan) توسط اعضاء هيئت علمي و گروههاي آموزشي

 • مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي شيوه هاي نوين آموزشي

 • پيگيري تدوين و بازنگری برنامه راهبردی دانشکده

 • پيگيري تدوين و همکاری در ارزشیابی برنامه راهبردی دانشکده

 

فعالیت های کمیته برنامه ریزی آموزشی

 

منظور از برنامه ریزی درسی عبارت است از تدوین و به روز رسانی برنامه های آموزشی منطبق با نیازهای جامعه و مبتنی بر وظیفه ای که آموزش گیرندگان در آینده انجام خواهند داد.
از آنجایی که انجام چنین اقدامات تخصصی بدون همکاری گروه های آموزشی امکان پذیر نمی باشد، ضروری است به طور ویژه به تقویت مهارت های برنامه ریزی درسی اعضای هیأت علمی دانشکده پرداخته شود.

 • جلب حمايت و پيگيري ارائه طرح درس Lesson Plan توسط اعضاء هيات علمي

 • تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگانی از گروه های مختلف آموزشی دانشکده (به انتخاب اعضای گروه های آموزشی) جهت بررسی و ارزشیابی طرح درس های تدوین شده در دانشکده و ارسال نتایج ارزشیابی ها به واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات

 • ارائه مشاوره و جلب حمایت گروه های آموزشی در زمینه تدوین برنامه های دوره های آموزشی (Course Plan)

 • همکاری با گروه های آموزشی در زمینه بررسی و حل مشکلات برنامه های جاری آموزشی

 • مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرا و تحقيق شيوه هاي نوين آموزشي

 • ارزشیابی و بازنگري برنامه هاي آموزشی موجود

 • بررسي فرايندهاي آموزشي، آیین نامه هاي آموزشي، طرح ها، برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي

 • پيشنهادات جهت رفع نواقص احتمالي و  برنامه هاي جديد

 • ارتباط مستمر با مركز توسعه دانشگاه و شركت در برنامه هاي مربوطه