۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

 اعضاء کمیته

 

دکتر فیروزه میرزائی

مسئول کمیته

دکتر رقیه مهدی پور

مدیرگروه داخلی جراحی

خانم کتایون علیدوستی

مدیرگروه مامایی

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

دکترجمیله فرخ زادیان

مدیرگروه بهداشت همگانی

دکترمه لقا دهقان

مدیرگروه مراقبت های ویژه

دکتر پروین منگلیان

سرپرست تحصیلات تکمیلی

 

 

اهداف و فعالیتهای کمیته كميته آموزش اساتيد و آموزش مداوم

 

 • نيازسنجي در ارتباط با موضوعات تخصصي، همکاری با آموزش مداوم دانشگاه

 • شناسايي روزآمد نيازهاي آموزشي

 • تعيين اولويت هاي برنامه هاي آموزشي، تهيه فهرست موضوعات آموزشي

 • نيازسنجي آموزشي اعضا ء هيئت علمي، همكاري در طرح و برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي

 • توسعه ي توانايي هاي اساتيد در گسترش روش هاي بهينه و نوين آموزش

 

فعالیت های کمیته توانمندسازی اعضای هیئت علمی

 

هر عضو هیأت علمی باید در طول زندگی به طور مستمر در مسیر آموزش و یادگیری قرار گیرد تا بتواند به نحو مؤثری نقش حرفه ای خود را ایفا نماید. در این راستا وظیفه کمیته آموزش اساتید دفاتر توسعه آموزش در اجرای مفاد آیین نامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی در حیطه های پنج گانه ضوابط و مقررات دانشگاهی، روشها و فنون تدریس، پژوهش در آموزش، ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی، عبارتند از:

 • نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی

 • جلب مشارکت اعضای هیأت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های مرکز مطالعات

 • همكاري در طرح و برنامه ريزي كارگاه هاي آموزشي

 • اطلاع رسانی در مورد کارگاه های توانمندسازی در دانشکده

 • تهيه و انتشار مطالب علمي در  زمينه فرايند ياددهي يادگيري

 • طرح و برنامه ريزي كارگاه هاي آموزشي در توسعه فرايند آموزش

 • توسعه توانايي هاي اساتيد در زمينه تكنولوژي آموزشي

 • توسعه توانايي هاي اساتيد در گسترش روش هاي بهينه و نوين آموزش