۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

اعضاء کمیته

 

دکتر سکینه سبزواری

مسئول کمیته

دکتر رقیه مهدی پور

مدیر داخلی جراحی

خانم کتایون علیدوستی

مدیر گروه مامایی

دکتر علی راوری

زیاست دانشکده

دکتر جمیله فرخ زادیان

مدیرگروه بهداشت همگانی

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

دکتر مه لقا دهقان

مدیرگروه مراقبت های ویژه

دکتر صدیقه خدابنده

هیات علمی

دکتر منیره السادات تعمت الهی

هیات علمی

 

 

اهداف و فعالیتهای كميته ارزشيابي

 

 • پيگيری و همکاری در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان با توجه به شاخص هاي ارزشيابي مناسب

 • پيگيري و همکاری در ارزشيابي مدرسين و ارزشيابي سيستم و برنامه هاي آموزشي

 • پیگیری، تهیه و تدوين برنامه هاي ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي

 • پیگیری، تهيه و باز نگری log book دانشجویان پرستاری و مامایی

 

فعالیت های کمیته ارزشیابی

 

ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی می باشند. ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقای اثربخشی برنامه می باشد و این امکان را فراهم می سازد تا با تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی های برنامه، گام های مناسب در ایجاد تحول و اصلاح گردش امور، برداشته شود. عمده فعالیت های این کمیته عبارتند از:

 • همکاری با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات در بازنگری شاخص های ارزشیابی متناسب با ماهیت فعالیت های آموزشی گروه های مختلف دانشکده

 • اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی در خصوص فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در تاریخ های مقرر

 • ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی دانشکده و فراهم نمودن بازخورد جهت اصلاح کاستی ها

 • تهیه و معتبرسازی آزمون ها و ارزیابی های تشخیصی

 • بازخورد نتایج تحلیل آزمون ها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمون ها

 • ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان

 • شاخص هاي ارزشيابي مناسب توانايي ها، عملكرد، مهارت ها و...

 • بررسي مشكلات تحصيلي، افت تحصيلي، موفقيت تحصيلي و ...

 • ارزشيابي مدرسين

 • بانك اطلاعات فعاليت هاي آموزشي، اجرايي و پژوهشي

 • ارزشيابي سيستم آموزشي

 • بانك اطلاعات مربوط به فضا، امكانات، تجهيزات، تسهيلات و...

 • پيگيري تهيه و تدوين برنامه هاي ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشي

 • گزارش شاخص هاي آموزشي دانشكده، بيمارستان و ارائه راهبردهاي رفع نواقص احتمالي