۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

اعضاء کمیته

 

دکتر علی راوری

مسئول کمیته

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

دکتر عاطفه احمدی 

هیات علمی

مهندس وحیده عرب فریدی

کارشناس رایانه

خانم زهرا دیودار

مربی

 

 

اهداف و فعالیتهای کمیته تکنولوژی

 

  • اطلاع رساني در زمينه ي سايت و ارتباطات آموزشي

  • پيگيري و تهيه و تدوين برنامه هاي آموزش مجازی

  • پيگيري و تهيه امکانات و وسایل کمک آموزشی مناسب