۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

مقدمه

 

گرایش بهداشت جامعه از سال 1369 در دانشکده تأسیس و راه اندازی گردیده است و  در سال 1391  به رشته پرستاری سلامت جامعه تبدیل شد.

 

معرفی رشته پرستاری سلامت جامعه

 

رشته پرستاری سلامت جامعه در راستای سیاست های سلامت محور مبتنی بر اسناد بالا دستی تنظیم و تدوین شده است. این رشته بر سلامت آحاد جامعه تمرکز دارد به طوری که دانش آموختگان آن با تلفیق دانش پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت قادر به شناسایی مشکل، حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه خواهند بود. این رشته برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ تحت عنوان کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت همگانی در کشور راه اندازی و در سال ۱۳۷۴ به صورت یکی از گرایش های رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری با عنوان پرستاری بهداشت جامعه در برنامه های آموزش پرستاری و مدیریت خدمات پرستاری به تصویب رسیده است. بازنگری این دو برنامه در سال ۱۳۸۰ به ترتیب به دانشکده های پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و شیراز محول گردید. نسخه های بازنگری شده این دو دانشگاه، به دلیل گذشت زمان و ضرورت به روز رسانی مجدداً در سال ۱۳۸۸ مبنای کار کار گروه های بازنگری قرار گرفت و نهایتاً در سال ۱۳۹۱ در چارچوب مورد نظر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نهایی گردید.

 

تعریف رشته

 

رشته پرستاری سلامت جامعه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شاخه ای از رشته پرستاری است که دانش آموختگان آن، با تلفیق علم پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه فعالیت دارند و خدمات خود را با تأکید بر پیشگیری اولیه به آحاد جامعه ارایه می کنند. رویکرد اصلی این رشته، محوریت سلامت جامعه است.

 

فلسفه (ارزش ها و باورها)

 

در تدوین این برنامه، بر ارزش های زیر تأکید شده است:

 

 • انسان به عنوان جانشین خدا دارای کرامت، قداست، حرمت و منزلت والایی بوده و سلامت از حقوق اساسی او است.

 • انسان سالم محور توسعه پایدار است. 

 • سلامت محوری و توجه به سطوح پیشگیری اولویت اول در تدوین این برنامه است. 

 • رعایت عدالت اجتماعی (برابری در بهره مندی از خدمات سلامت) در ارائه مراقتب های بهداشتی به انسان ضروری است.

 • مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به سلامت از حقوق اصلی فرد، گروه، خانواده و جامعه است.

 • رعایت اخلاق حرفه ای محور ارائه خدمات پرستاری سلامت جامعه است.

 • جامعه محور بودن اصالت این برنامه است.

 

دورنما (چشم انداز و آینده شغلی) 

 

در ۱۰ سال آینده، این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پرستاری سلامت جامعه به مردم، در منطقه در ردیف رشته های مطرح خواهد بود.

 

رسالت (ماموریت)

 

رسالت این دوره، تربیت پرستاران آگاه، کارآمد، متعهد، مسئولیت پذیر و پاسخگو است که با تلفیق و کاربرد علم پرستاری و سایر علوم سلامت و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه فعالیت و موجب ارتقای سطح سلامت جامعه و کیفیت زندگی می شوند.

 

اهداف کلی  و ویژه

 

1. توسعه آموزش پرستاری سلامت جامعه

 • بهبود و ارتقاء طرح های درسی و اجرای آنها
 • راه اندازی برنامه های آموزش مداوم در زمینه تازه های پرستاری سلامت جامعه

 

2. توسعه پژوهش پرستاری سلامت جامعه

 • بهبود و ارتقاء طرح­های تحقیقاتی گروه
 • بهبود و ارتقاء مقالات گروه

 • تشویق اعضاگروه به  چاپ کتاب

 

3. توسعه برنامه های فرهنگی در پرستاری سلامت جامعه

4. توسعه ساختاری گروه پرستاری سلامت جامعه

 • توسعه نیروی انسانی گروه
 • توسعه فیزیکی گروه و استقلال گروه

 

5. توسعه اجرایی گروه پرستاری سلامت جامعه

 • بهبود و ارتقاء جلسات گروه
 • بهبود و ارتقاء رابطه گروه با دانشجویان

 • بهبود و ارتقاء رابطه گروه با گروههای دیگر

 • بهبود و ارتقاء رابطه گروه با دانشکده     

 • بهبود و ارتقاء رابطه گروه با خارج دانشکده