۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير

تاریخچه

 

نام و تعریف رشته

 

رشته مشاوره در مامایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به عنوان یک شاخه یک از رشته مامایی است که با تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و رفتار حرفه ای باعث ارائه خدمات کامل تر مشاوره ای و ارجاع به موقع زنان در زمینه های مختلف سلامت جنسی و باروری در مراحل مختلف زندگی می باشد.

 

تاریخچه رشته و پیشرفت آن

 

رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره در مامایی در ایران رشته جدیدی محسوب می گردد. از لحاظ سوابق رشته در دنیا علاوه بر         

                    که دارای گروه مشاوره مامایی                                          دوران بارداری در دانشگاهها و مراکز مختلف آموزشی برگزار می گردد. از جمله مراکز آموزشی و دانشگاهها می توان موارد ذیل را نام برد.

 

ارزشها و باورها

 

از دانش آموختگان انتظار می رود با توجه به ارزشها ی مذهبی و فرهنگ عنی ملی و اسلامی کشور با کار برد علم و هنر مشاوره و آموزش، ضمن برقراری ارتباط مناسب با مدد جویان با در نظر گرفتن ارزشهای فرهنگی آنان در پیشبرد اهداف و ارتقاء کیفیت کلیه خدمات ذکر شده کوشا باشند تا در این راستا بتوانند با احترام به فرهنگ نژاد و طبقه اقتصادی اجتماعی و سن مدد جویان در جهت ارتقاً سطح سلامت فردی آنان و در نهایت جامعه بپردازند.

 

رسالت برنامه آموزشی

 

رسالت اصلی این برنامه تربیت نیروی انسانی آگاه توانمند و متعد می باشد که در بخش مشاوره راهنمایی در حیطه مامایی و ارجاع به موقع مراجعین برای در یافت خدمات تخصصی ترانجام وظیفه می نمایند.

 

چشم انداز برنامه آموزشی

 

در 10 سال آینده این رشته آموزشی و ارائه خدمات مطابق با استانداری های جهانی و هماهنگ با فرهنگ ایرانی- اسلامی خواهد بود و در زمینه تولید علم نیز جایگاه خود را در سطح ملی تثبیت خواهد کرد.

 

اهداف کلی

 

هدف اصلی این دوره تربیت فراگیران ماهر طبق استاندار آموزشی به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های بهداشتی آموزشی پژوهشی و مدیریتی در حیطه حرفه مامایی می باشد.

 

جایگاه شغلی دانش آموختگان

 

دانش آموختگان این دوره می توانند در مراکز بهداشتی در مانی در مانگاه های پره ناتال مراکز بهداشت مادر و کودک مراکز تنظیم خانواده مراکز مشاوره خانواده مطب های مامایی و سایر مراکز مراتبط با سلامت زنان خدمات خود را مراجعین عرضه نمایند.

 

نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتی

 

نقش های فراگیران عبارتند از خدمات مشاورهای مراقبتی مدیریتی آموزشی و پژ وهشی در حیطه های مرتبط با خدمات مامایی

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان این دوره به تفکیک هر نقش به شرح زیر می باشد.

 

الف) نقش مشاورهای

 

 • انجام ارزیابی های لازم مرتبط با مشکلات باروری و بارداری جهت ارائه مشاوره در حیطه ژنتیک و روانشناسی بالینی دخالت ننمایند.

 • ارائه مشاوره به گروههای هدف برای تصمیم گیری مناسب و عملکرد صحیح در مواجهه با مشکلات مرتبط با سلامت باروری و جنسی در تمام مراحل زندگی شامل: بهداشت بلوغ قبل از ازدواج بهداشت بلوغ قبل از ازدواج بهداشت جنسی تنظیم خانواده قبل از باداری ،بارداری زایمان و پس از زایمان شیردهی و مرافبت از نوزاد و کودک

 • تقسیر و تحلیل نتایج ارزیابی های انجام شده و در صورت لزوم ارجاع به موقع آنان به مراکز تخصصی

 

ب) نقش مراقبتی

 

کلیه خدمات مراقبتی که براساس آئین نامه های مصوب موجود وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی در وظایف ماماها آورده شده است.

 

ج) نقش مدیریتی

 

کمک به اجرای اهداف و سیاستهای وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جهت ارتقاًء سلامت زنان و مادران

 

 • براقرای ارتباط موثر حرفه ای با بخشهای که برسلامت مادران موثرند.

 • طراحی و اجراحی مداخلاف در حیطه اختیارات به منظور بهینه نمودن روند ارائه خدمات مشاوره در مامایی

 • گرد آوری مشکلات حاصل از مشاوره های مامایی و ارائه گزارش مکتوب دوره ای به مسئولین سلامت

 • همکاری با مسئولین نظام سلامت در تدوین دستور العملهای مرتبط

 • ارائه پیشنهاد به مدیران و سیاست گذران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با مشاوره در ارتباط با مسائل و مشکلات باروری و بارداری زنان

 • همکاری موثر و متقابل با گروه های خدمت دهنده به زنان در زمینه باروری و بارداری شامل متخصصین زنان اطفال اوررولورژی روانپزشکی روانشناسان پرستاری و مراقبین بهداشتی

 

د) نقش آموزشی

 

آموزش به مراجعین در مورد مسائل سلامت جنسی و باروری زنان در حد آموزه های مرتبط

 • آموزش به سایر کارکنان و اعضای تیم سلامت در حیطه های مختلف مرتبط با رشته مامایی

همکاری با نظام سلامت در انجام پژوهش های کاربردی بین بخشی بین دانشگاهی و کشوری در مورد مشکلات و چالش های موجود در رابطه با مشاوره مامایی

 • انجام پژوهش های مرتبط با مشاوره مامایی