۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی

رشته

پست الکترونیک

مليحه شيرزادفرد

مشاوره درمامايي

 

مريم قادري  نجف آبادي

مشاوره درمامايي

 

سميه سادات اسلامي

مشاوره درمامايي

yazdizadeh2001@gmail.com

حديثه شمسي

مشاوره درمامايي

e_sh_opt@yahoo.com

مريم غلامي

مشاوره درمامايي

 

عفت كارگر

مشاوره درمامايي

 

ستاره يوسفي

مشاوره درمامايي

yousefi.setareh@gmail.com

زينبه مسلمي زاده

مشاوره درمامايي

 

فاطمه ادبيه 

مشاوره درمامايي

 

معصومه نصراللهي

مشاوره درمامايي

 

الهه بهادر

مشاوره درمامايي

 

لاله تاج الدینی

مشاوره درمامايي

 

فاطمه حسن شاهی

مشاوره درمامايي

 

ام البنین حیدری

مشاوره درمامايي

 

مریم دهقانی پور

مشاوره درمامايي

 

زهرا رمضانیان بافقی 

مشاوره درمامايي

 

عالیه زرباف

مشاوره درمامايي

 

فاطمه اسماعیلی

مشاوره درمامايي

hoori.esmaeili74@gmail.com

فهیمه باغبانی

مشاوره درمامايي

s.baghbanif@gmail.com

هدیه برخورداری

مشاوره درمامايي

hdi.broo@gmail.com

زهرا پاکدل

مشاوره درمامايي

zahrapakdel75@gmail.com

زهرا تیموری قطب

مشاوره درمامايي

zahra.teimori66@gmail.com

زهرا کشفی

مشاوره درمامايي

zahrakashfi71@yahoo.com

محدثه یزدانی

مشاوره درمامايي

mohadese.yzd22@gmail.com

رضوان خالقی

مشاوره درمامايي

savehyazdan18@gmail.com

ام البنین لطفی

مشاوره درمامايي

o.lotfi1398@gmail.com

ساناز عاطف

مشاوره درمامايي- پرديس خودگردان

sa.atef68@gmail.com