۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان

 

مدیرگروه کودکان و مراقبتهای نوزادان

 

دکتر منیره السادات نعمت الهی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن

034313252

فاکس

03431325218

پست الکترونیک

monirnematollahi@yahoo.com

cv

 

 

اعضای گروه کودکان و مراقبتهای نوزادان

 

خانم الاء شمسی

مرتبه علمی:

خانم سرکوهی

مرتبه علمی: مربی

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

۰۳۴۳۱۳۲۵۲

 

 

 

 

دانشجو گروه کودکان و مراقبتهای نوزادان

 

خانم فرامرزپور

دانشجو دکتری