۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 

 دکتر بتول تیرگری

ریاست دانشکده 

دکتر فیروزه میرزایی

معاونت آموزشی دانشکده 

دکتر بتول تیرگری 

معاونت پژوهشی دانشکده 

دکتر پروین منگلیان

مسئول تحصیلات تکمیلی 

دکتر رقیه مهدی پور

مدیر گروه داخلی جراحی 

دکتر جمیله فرخ زادیان

مدیر گروه بهداشت همگانی 

دکتر مه لقا دهقان

مدیر گروه اصول و فنون 

خانم کتایون علیدوستی

مدیر گروه مامایی 

دکتر سکینه سبزواری

هیات علمی

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

خانم سکینه میری

مدیرگروه روانپرستاری

خانم گلناز فروغ عامری

هیات علمی

دکتر صدیقه ایرانمنش

هیات علمی

دکتر عاطفه احمدی

مدیر گروه مشاوره در مامایی

دکتر بهناز باقریان

هیات علمی

دکتر منیر السادات نعمت الهی

مدیرگروه کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان

دکتر معصومه غضنفرپور

هیات علمی

دکتر ام سلیمه رودی

هیات علمی

دکتر صدیقه خدابنده

هیات علمی

دکتر زهره خشنود

هیات علمی

خانم گلناز فروغ عامری

هیات علمی

دکتر ندا اسدی

هیات علمی

 

زمان برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی هر هفته شنبه ها ساعت 14-12

 

 شرح عملکرد دفتر

 

 1. برگزاری جلسات منظم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 2. اداره مقاطع دکترای تخصصی در رشته پرستاری و پنج رشته کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه_ روانپرستاری _ کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان_ پرستاری مراقبت های ویژه_ پرستاری داخلی جراحی- مشاوره در مامایی

 3. اصلاح و یکسان سازی فرآیندهای آموزشی در بخش تحصیلات تکمیلی از پیشنهاد عنوان تا مراحل دفاع نهایی در مقاطع ارشد و دکترای پژوهشی تخصصی

 4. تنظیم راهنمای نگارش پایان نامه های ارشد- دکتری با فرمت جدید

 5. برنامه ریزی مؤثر جهت مشارکت دانشجویان در فعالیت های گروههای آموزشی

 6. ساماندهی گزارشات 6ماهه دانشجویان دکترا

 7. سازماندهی نحوه برگزاری امتحانات دکترا جامع هرسال در دو مرحله

 8. Onlineکردن خدمات، فرم ها و دسترسی به آیین نامه ها

 9. ارائه برنامه موظف دانشجویان دکتری در گروه

 10. Update کردن وب سایت تحصیلات تکمیلی و ساماندهی مجدد اطلاعات

 11. ارائه آمارهای مربوط به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 1. انجام کلیه وظایف مندرج در آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری

 2. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری

 3. تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 4. بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید در این دوره ها

 5. بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 6. نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 7. تدوین آیین نامه اجرایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی

 8. تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 9. دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر 6 ماهه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان دکتری

 10. رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه و تدوین راهنمای نگارش پایان نامه

 11. تعیین اعضاء هیئت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 12. تعیین استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در بدو ورود

 13. تعیین زمان برگزاری آزمون جامع، هیئت داوران و نظارت بر اجرای آن

 14. برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشگاه

 15. بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا

 16. طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 17. موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/مرخصی تحصیلی/مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی

 18. بدیهی است انجام امور فوق الذکر بعد از طرح و تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی قابل اجرا خواهد بود

 

شرح وظایف کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

 1. پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با سمینار و پایان نامه دانشجویان از مرحله انتخاب موضوع، تصویب، دریافت گزارش پیشرفت کار

 2. گزارشهای مورد نیاز دفتر در خصوص آمار و اطلاعات دفتر تحصیلات تکمیلی(تعداد پایان نامه ها، تعداد اساتید راهنما و ...)

 3. بررسی درخواست های دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا

 4. پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پژوهشی(از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی)

 5. اعلام و انتقال اطلاعات مربوط به آیین نامه ها و مصوبات جدید وزارتخانه و دانشگاه و گزارش های مربوط به وضعیت تحصیلی دانشجویان( از طریق ایمیل، بورد تحصیلات تکمیلی و سایت دانشکده)

 6. به روزرسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی

 7. پاسخ گویی و راهنمایی به اعضای هیئت علمی در خصوص مسائل مربوط به انجام پایان نامه

 8. هماهنگی با دانشجویان در خصوص برگزاری آزمون جامع

 9. هماهنگی با اساتید طراح سؤال آزمون جامع

 10. تهیه پوشه آزمون جامع و مجری برگزاری در روزهای آزمون

 11. کنترل و پیگیری پوشه های دفاع نهایی

 12. چک کردن موارد تایپ شده اصلاحات پیشنهادی جلسات دفاع از پروپوزال و دفاع رساله دکتری

 13. تهیه فرم های مربوط به فرآیند انجام پایان نامه و پیگیری جهت قرار گرفتن در سایت

 14. تهیه نامه به ناظرین دفاع از پروپوزال

 15. هماهنگی و پیگیری در خصوص برگزاری جلسات معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

 16. اطلاع رسانی و ارتباط با دانشجویان دکتری از طریق ایمیل تحصیلات تکمیلی

 17. بایگانی فرم ها و موارد ارجاعی

 18. پیگیری در خصوص مسائل آموزشی دانشجویان بین الملل

 19. پیگیری موارد مربوط با حق التدریس اساتید

 20. تهیه فایل ها و به روزرسانی موارد مربوط به دانشجویان دکتری(از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی)

 21. پاسخگویی و  پیگیری امور اداری دانشجویان دکتری(ارسال لیست حضور و غیاب)

 22. تهیه ارسال نمره دانشجویان ارشد و دکتری و ارسال آن به اداره آموزش

 23. انجام امور مربوط به دفاع از پروپوزال های دکتری و گزارشات شش ماهه

 24. تنظیم و برگزاری جلسات مختلف

 25. ارسال دعوت نامه جلسات

 26. هماهنگی جهت پذیرایی و سالن و هماهنگی با افراد جهت تشکیل جلسه

 27. آماده کردن پوشه تحصیلات تکمیلی(دریافت فایل الکترونیکی عنوانها و فرم های اساتید راهنما و مشاور و انتخاب ناظرو ...)

 28. حضور در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی

 29. تنظیم صورتجلسه تحصیلات تکمیلی

 30. ارسال صورتجلسه شورا جهت امضاء

 31. پاسخگویی به تلفن ها و پیگیری کارها

 32. تایپ موارد خواسته شده

 33. بایگانی موارد شورا و موارد دیگر

 34. بروز کردن لیست اساتید راهنما و مشاور

 35. تهیه گواهی های مختلف دانشجویان

 36. انجام امور مربوط به دفاع پروپوزال های دکتری و گزارشات شش ماهه

 37. سایر امور محول