۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

 

 

 کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 

 

  7616913555

 

 

   034-31325203     

 

 

  034-31325218

 

 

   raziliberary@kmu.ac.ir