۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse درباره دانشکدهدرباره دانشکده
تاریخچه
چارت سازمانی
امکانات و تجهیزات آموزشی
برنامه راهبردی
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست دانشکده
پیام رئیس دانشکده
مسئول دفتر دانشکده
کادر مدیریتی
Collapse واحدهای اداریواحدهای اداری
امور اداری
امور مالی
کارگزینی
واحد رایانه
دبیرخانه
انبار
تدارکات
سمعی بصری
روابط عمومی
بازنشستگان
Collapse معاونتهامعاونتها
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معاون آموزشی
اعضای شورای آموزشی
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
سرپرست
کارشناسان
اعضای شورا
Collapse کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
تقویم دانشگاهی
دکتری
عناوین پایان نامه ها
دانشجویان
Collapse اداره آموزشاداره آموزش
مسئول
کارشناسان
برنامه امتحانی
واحدهای نیمسال دوم 1400-1399
سرفصل دروس
کارگاه های آموزشی
برنامه کارآموزی
تقویم دانشگاهی
فرم حق التدریس
برنامه کلاسی
برنامه زمانبندی
دفتر مطالعات و توسعه آموزش EDO
فرم طرح درس ها
قوانین و مقررات آموزشی
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
معاون پژوهشی
کارشناسان
اعضای شورای
محورهای پژوهشی
Collapse کمیته تحقیقات دانشجوییکمیته تحقیقات دانشجویی
تعیین نیازها و چالش‌های مشاوران در مشاوره بلوغ دختران در مدارس
Collapse طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
طرح پژوهشی تصویب شده سال 1393
طرح پژوهشی تصویب شده سال 1391
طرح پژوهشی تصویب شده سال 1390
طرح پژوهشی تصویب شده سال 1389
طرح پژوهشی تصویب شده سال 1388
Collapse انتشاراتانتشارات
مقالات اعضاء هیات علمی
کتب اعضاء هیات علمی
مقررات و آیین نامه ها
کارگاه آموزشی
Collapse فعالیت های انجمن علمیفعالیت های انجمن علمی
آیین نامه انجمن های علمی
انجمن علمی مراقبت های ویژه
انجمن علمی پرستاری زاری
انجمن علمی مامایی
نشریه رازیانه
فرم ها
عناوین پایان نامه دانشجویان
مجله تحقیقات کیفی
مرکز تحقیقات
فرآیند فلوچارت
عملکرد و قصد شیردهی
دیسترس پس از زایمان
اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه
افسردگی پس از زایمان ادینبورگ
عملکرد و قصد شیردهی1
دیسترس پس از زایمان1
اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه1
افسردگی پس از زایمان ادینبورگ1
فرم ثبتنام دوره آموزشی مراقبت های ویژه
فرم ثبتنام وبینار تحقیقات SOTL (scholarship teaching and learning)
نظر سنجی تحقیقات (scholarship teaching and learning)
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse پرستاری سلامت جامعهپرستاری سلامت جامعه
مدیر گروه
اعضاء هیات علمی
مقطع کارشناسی
مقطع کارشناسی ارشد
Collapse روان پرستاریروان پرستاری
مدیر گروه
اعضاء هیات علمی
مقطع کارشناسی
مقطع کارشناسی ارشد
Collapse کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادانکودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان
مدیر گروه
اعضاء هیات علمی
مقطع کارشناسی
مقطع کارشناسی ارشد
Collapse پرستاری مراقبت های ویژهپرستاری مراقبت های ویژه
مدیر گروه
اعضاء هیئت علمی
مقطع کارشناسی
مقطع کارشناسی ارشد
Collapse پرستاری داخلی جراحیپرستاری داخلی جراحی
مدیر گروه
اعضای هئیت علمی
مقطع کارشناسی
مقطع کارشناسی ارشد
Collapse مشاوره در ماماییمشاوره در مامایی
مدیر گروه
اعضاء هیئت علمی
مقطع کارشناسی ارشد
Collapse ماماییمامایی
مدیر گروه
اعضاء هیئت علمی
مقطع کارشناسی
اعضاء هیات علمی
گالری عکس
ارتباط با ما