۱۴۰۲ جمعه ۱۱ اسفند
برنامه ریزی درسی
تکنولوژی آموزشی و آموزش مجازی
ژورنال کلاب های آموزشی
برنامه استراتژیک آموزشی
برنامه آموزشی مداوم
مهارت های بالینی
ارزشیابی مهارت های بالینی
فرآیندهای آموزشی نوآورانه
ارزشیابی آموزشی
پژوهش در آموزش
ویدئو آموزشی و دمو
کارگاه آموزشی