۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
کارگاه دکتر صلواتی
رونمایی از عکس سردار دلها
آموزش بهداشت فردی
اولین رویداد پژوهشی
هفته بسیج
کنترل فشارخون
نشریه رازیانه
شورای مرکزی انجمن علمی
انجمن علمی مراقبت های ویژه
انجمن علمی پرستاری
انجمن علمی مامایی
پراتیک