۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲ آذر  

 

دانشکده پرستاری و مامایی رازی برگزار می کند.
 

 

کارگاه " فشار خون و خود مراقبتی "

 

 

ویژه کارمندان علوم پزشکی دانشگاه 

 

 

مدرس: دکتر سبزواری / سوده ظاهرآرا (دانشجو ارشد)

 

 

تاریخ برگزاری: 1401/09/07

 

 

ساعت برگزاری: 12 الی 14

 

 

محل برگزاری: سالن مداح