۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۴ مرداد   

 

برنامه امتحانی پرستاری نیمسال دوم 1400-1399                            

   
برنامه امتحانی مامایی نیمسال دوم 1400-1399    
   
برنامه امتحانی معارف نیمسال دوم 1400-1399
   
برنامه امتحانی پرستاری نیمسال دوم 1400-1399 (دانشجویان جدیدالورود)      
   
برنامه امتحانی مامایی نیمسال دوم 1400-1399 (دانشجویان جدیدالورود)   
   
برنامه امتحانی معارف نیمسال دوم 1400-1399 (دانشجویان جدیدالورود)