۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ شنبه ۲ دي   

 

شرح وظایف

     

 • رسیدگی به درخواستهای آموزشی کلیه مراجعین

 • برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی

 • برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای مهارتهای بالینی برای دانشجویان دانشکده های علوم پزشکی

 • برنامه ریزی و برگزاری آزمون OSCE مهارتهای بالینی

 • فراهم نمودن امکانات آموزشی مرکز برای گروههای هدفی که درخواست تمرین بیشتر مهارتهای را دارند

 • کنترل حضور و غیاب شرکت کنندگان و گزارش روزانه آن

 • ارسال اسامی دانشجویان غایب به اداره آموزش

 • تهیه و پیگیری فرمهای خودارزیابی کارگاهها و کلاسها (Self assessment) جهت ارزیابی میزان یادگیری شرکت کنندگان

 • توزیع و جمع آوری فرمهای نظرسنجی

 • جمع آوری کلیه مستندات از تمامی فعالیتهای مرکز و تنظیم گزارش عملکرد سالانه

 • نوشتن روزانه فعالیتهای مرکز در دفتر گزارش روزانه

 • بررسی وسایل مصرفی و تجهیزات آموزشی مورد نیاز به لحاظ رفع نواقصات، ملزومات و معیوبات

 • تهیه و ارسال نتایج و گزارش برگزاری آزمون OSCE  مهارتهای بالینی به مسئولین دانشکده ها

 • تایپ کلیه نامه ها و مطالب آموزشی مرکز و پیگیری امورات مربوطه

 • راه اندازی مانکنهای جدیداً خریداری شده و نوشتن طرز کار برای تک تک امکانات و تجهیزات مرکز

 • جمع آوری مطالب جدید علمی جهت نصب در بولتن علمی مرکز

 • اطلاع رسانی برنامه ها در بورد

 • تکثیر جزوات و مطالب آموزشی مورد نیاز

 • رسیدگی به وسایل سمعی بصری و کامپیوترهای موجود در مرکز

 • تهیه لیست وسایل  سمعی بصری و کمک آموزشی و بروز نمودن آنها

 • آماده سازی روزانه وسایل مصرفی و مورد نیاز (چیدن، جمع آوری، کنترل نظافت وسایل مصرفی، مانکنها و… و در صورت لزوم ضدعفونی و شستشوی آنها)

 • پیگیری کارهای تاسیساتی، خدماتی ، خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز و گزارش آن به مسئولین

 • رسیدگی به کیفیت مانکنها و تجهیزات آموزشی مرکز

 • درخواست تحویل و خرید لوزام مصرفی و آموزشی مرکز

 • اقدام به تهیه محتواهای آموزشی مرکز به لحاظ ارتقای آموزش

 • انجام پژوهشهای آموزشی مرکز برای ارائه در محافل علمی و همایشها به جهت رسیدن به اهداف آموزشی مرکز

 • رسیدگی روزانه به نظم و نظافت مرکز

 • هماهنگی با شرکتهای نماینده فروش تجهیزات و مانکنهای آموزشی به جهت انجام پروسه خرید و یا تعمیر مانکنها

 • تلاش برای تعمیر خرابی مانکنها و تجهیزات آموزشی به لحاظ استفاده بهینه و صرفه جویی در هزینه ها

 • حفظ و نگهداری اصولی تجهیزات و مانکنهای آموزشی

 • بروزرسانی وب سایت مرکز