۱۴۰۲ جمعه ۱۱ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۱۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ خرداد   

 

مقدمه

 

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش پرستاری کودکان در سال 1385 در دانشکده پرستاری و مامایی رازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأسیس گردید و طی چند دوره به تربیت پرستاران ارشد پرستاری گرایش پرداخت. 

در سال 1387 رشته کارشناسی ارشد NICU راه اندازی شد و اولین دانشجویان این رشته پذیرفته شدند.  

اين گروه تدريس دروس نظري و عملي پرستاری  برای مقطع کارشناسی پرستاری در زمینه كودكان  و همچنین دروس و کارآموزی های مقطع  کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان یا NICU را بعهده دارد.

 

فلسفه (ارزش ها و باورها)

 

تعلیم و تربیت دانشجویان توانمند متعهد، خلاق، متبحر و دلسوز، کارآمد و مسئولیت پذیر با ارزشهای والای انسانی در راستای ارتقای سطح سلامت کودکان و نوزادان جامعه با رعایت رویکرد جامعه نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مرتبط با بیماری ها در کودکان و نوزادان ممدجو در راستای ارتقاء کیفیت مراقبت از آنان می باشد.

 

دورنما (چشم انداز و آینده شغلی)

 

رشته های كودكان و مراقبت ويژه نوزادان متعهد می باشند  به انجام تلاش در جهت تامين پيشرفتي كه منجر  آموزشي با كيفيت در جهت مراقبت از بيماران و مددجويان بوده و همچنين درجهت پيشگيري از بيماري و ارتقاء سلامت جامعه گام بردارد.

 

رسالت آموزشی 

 

کودکان و نوزادان تربیت نیروی انسانی آگاه، متعهد، خبره و کارآمدی است که با کسب تجربیات و توانمندی حرفه ای و بهره مندی از دانش روز بتواند با دیدی جامعه نگر منطبق بر اصول علمی، خدمات مورد نیاز بهداشتی، مراقبتی و توانبخشی کودکان و نوزادان را در بالاترین سطح استاندارد جهت تامین و حفظ ارتقای سطح سلامت جامعه با تاکید بر مراقبت خانواده محور بصورت تیمی ارائه دهد.

 

رسالت پژوهشی 

 

 • تربیت و تعلیم دانشجویان جهت کسب توانایی های تحقیق و پژوهش

 • گسترش دانش پژوهش در راستای ارتقاء سطح سلامت کودکان و نوزادان در جامعه، گسترش رویکرد جامعه نگر و ارتقاء کیفیت مراقبت ژرستاری از کودکان و نوزادان و پیشبرد دانش پرستاری از کودکان و نوزادان و پیشبرد دانش پرستاری کودکان و نوزادان، تدارک فرصت هایی برای توسعه روح مشارکت جمعی در جهت ارتقاء سلامت کودکان و نوزادان و توسعه نحوه مراقبت از نوزادان و کودکان

 

رسالت بالینی 

 

تعلیم و تربیت دانش آموختگان پرستاری و مامایی با مهارت های بالینی و علمی مناسب به منظور ارائه خدمات، مراقبت های کودکان، نوزادان، خانواده ها و نیز پرورش دید نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود 

 

هدف کلی آموزشی 

 

تربیت دانش آموختگان که قادر باشند به عنوان عضوی از تیم سلامت به ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، مدیریتی، حمایتی و توانبخشی جهت تامین، حفظ و ارتقای سلامت کودک، نوزاد و خانواده در جامعه بپردازند. که این مهم در چارچوب برنامه ریزی دوره های مهارت های تخصصی گروه کودکان و نوزادان (NICU، عفونی، اورژانس و ...) و بازاموزی برای شاغلین و دانش آموخته هت و بازآموزی و توانمندسازی اعضاء هیات علمی این رشته ها صورت می گیرد.

 

اهداف آموزشی 

 

 • استفاده از فن آوری های جدید در تدریس و افزایش میزان دست یابی دانشجویان به اهداف آموزشی تئوری و بالینی

 • ایجاد توانمندی علمی و عملی در دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه مراقبت و پرستاری از کودکان، نوزادان و کمک به دانشجویان  جهت تلفیق آموخته های فبلی خود در زمینه اثرات بیماری و بستری شدن بر کودک و خانواده، مفاهیم و روش های مراقبتی و کلیات تکامل بیولوژیکی سیستم های مختلف بدن به منظور ایجاد توانایی بررسی و شناخت حالت های انحراف از سلامتی در نوزادان و کودکان و ارائه مداخلات مناسب پرستاری

 • آشنا نمودن دانشجویان با فرآیند رشد و تکامل و نیاز های کودک و خانواده به منظور انجام مداخلات لازم جهت ارتقاء سلامت کودک و خانواده در چار چوب مراقبت خانواده محور و فرآیند پرستاری منطبق بر جنبه های قانونی مراقبت از کودک و انجام مراقبت های پرستاری مطابق با استانداردهای ملی و جهانی

 • ارتقاء سلامت کودک ، نوزاد و خانواده با انجام مداخلات لازم در چارچوب مراقبت خانواده محور آشنا

 • طرح و برنامه ریزی مراقبت از کودکان و نوزادان براساس فرآیند پرستاری و همکاری با سایر اعضای تیم سلامت در سطوح مختلف و پیشگیری

 • بکارگیری تئوری های پرستاری در آموزش تئوری و عملی دانشجویان توسط اساتید پرستاری

 • ارتقاء توانمندی های آموزشی ، ارتباطی و تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی گروه

 • بازنگری مداوم فرآیندهای آموزش تئوری و بالینی و نیز عوامل موثر بر آموزش با توجه به نیازهای جامعه و فراگیران و نظر متخصصان

 • ارزیابی مداوم میزان پیشرفت فراگیران در رسیدن به اهداف آموزشی گروه از طریق روش های نوین ارزشیابی

 • نیاز سنجی آموزشی پرستاران شاغل در بخش های کودکان و نوزادان بیمارستان ها و درمانگاه ها و برگزاری دوره های آموزشی متناسب با تحولات علمی رشته پرستاری کودکان و نوزادان در سطح ملی و جهانی

 • برقراری ارتباط و ایجاد تعاملات بین رشته ای جهت ارتقاء کیفیت آموزشی فراگیران

 • کاهش تنش های شغلی و مدیریت استرس جهت ارتقاء کیفیت آموزشی گروه

 • بررسی عوامل موثر بر فضای مناسب برای آموزش تئوری، بالینی و وسایل و تجهیزات کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آموزش

 

اهداف پژوهشی 

 

بررسی و شناخت نیازهای کودک و خانواده با انجام پژوهش و مداخلات لازم جهت ارتقاء سلامت کودکان، نوزادان و خانواده در چارچوب مراقبت های خانواده محور

 • ارزیابی نیازهای آموزشی دانشجویان در زمینه پژوهش در مقاطع مختلف تحصیلی

 • مشارکت دانشجویان در طرح های پژوهشی به منظور ارتقاء توانایی های پژوهشی آنها

 • بررسی و برآورد منابع علمی ، حمایتی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی تیمی در جهت ارتقاء سلامت کودکان، نوزادان

 

اهداف بالینی 

 

 • آموزش مهارتهای بالینی و ایجاد انگیزه حرفه ای در دانشجویان در راستای مراقبت های پرستاری بر اساس استانداردها

 • آموزش مهارت های بالینی به دانشجویان جهت ارائه مراقبت ها براساس فرآیند پرستاری و راهکارهای آموزشی بالینی مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی

 • کاهش فاصله در آموزش تئوری و بالین در پرستاری کودکان و نوزادان

 • بازآموزی های مداوم، دوره های مشاهده گری در بیمارستان ها و بخش ها جهت ارتقاء توانمند علمی و علمی اعضاء هیات علمی گروه

 • ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در مراکز، کلینیک ها و بخش های کودکان و نوزادان

 • شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و برنامه ریزی جهت رفع آنها