۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۱۵ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر   

 

 

ردیف

عنوان طرح 

مجری و همکاران

1

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ وارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دﻳﺎﺑﺖ ﻛﺮﻣﺎن درﺳﺎل 1398 

 

خانمﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪي، ﻫﺎدي رﻧﺠﺒﺮ

دکتر ﺳﺒﺰواري، ﻣﻬﺮي ﻛﻬﻦ

2

 

ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ وﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻛﻤﺮدرد درﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن

 

ﻣﻬﺮي ﻛﻬﻦ، ﻫﺎدي رﻧﺠﺒﺮ

ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ، دکتر ﻋﺒﺎس زاده

3

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮ ﺳﻴﺮﺟﺎن در سال 1389

 

دکتر ریانی، ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮ ﻫﺎﻧﻲ

دﻛﺘﺮ اﺳﺤﺎق درﺗﺎج راﺑﺮي 

زﻫﺮا ﺷﺎﻫﺒﺪاﻏﻲ

4

 

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ کرمان در سال 1389

 

دکتر عباس زاده، ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ

ﻟﻴﻼ ﻣﻮذن زاده ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﻲ

5

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎن در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر

 

فریبا برهانی، دکتر ﻧﻮﺣﻲ

دکتر ﻋﺒﺎس زاده، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ

6

 

تجربه پرستاران بخش های مراقبت ویژه از مراقبت بی ثمر

 

هادی رنجبر، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺰاده

ﻓﺮﻳﺒﺎﺑﺮﻫﺎﻧﻲ، ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺮب

7

 

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻛﺸﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ روي رﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و رﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 1389

 

دکترایرانمنش، دکتر ﺳﺒﺰواري

ﺣﺴﻴﻦ رﻓﻴﻌﻲ

8

 

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺨﺸﻬﺎي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ (اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء)

 

دکتر عباس زاده

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، ﻛﻮرش زارع

9

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻨﺪرم ﻛﺮوﻧﺮي ﺣﺎد در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺴﺘﺮي اي درد ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪري و در ﺑﺨش های ﻣﺮاﻗﺒت های وﻳﮋه ﻛﺮوﻧﺮي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن های واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در سال 1389

 

هادی رنجبر، ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺮب

دکتر ﻋﺒﺎس زاده، ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ

اﻃﻬﺮه رﻧﺠﺒﺮ

10

 

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو روش آﻣﻮزش مجازی و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي درس ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺎﻳﻌﺎت و اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي، در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ رازي ﻛﺮﻣﺎن

 

فریبا برهانی، دکتر ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻨﻲ،

دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس زاده، وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ

ﻫﺎدي رﻧﺠﺒﺮ، رﺿﺎﺷﺠﺎﻋﻲ

12

 

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع

 

بتول پور ابولی، دﻛﺘﺮ اﻳﺮاﻧﻤﻨﺶ

ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺮب،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺴﻮاري

13

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺗﺪاﺧﻼت دارویی ﻣﻬﻢ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه بیمارستان شهید ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 1389

 

منصور عرب، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﭙﻬﺮي

ﺣﺴﻴﻦ رﻓﻴﻌﻲ، ﻫﺎدي رﻧﺠﺒﺮ

14

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري  از راه دور (ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﻠﻔﻨﻲ) ﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 1389

 

دکترسبزواری، ﻃﺎﻫﺮه ﻟﺸﻜﺮي

ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ، دکتر ﻋﺒﺎس زاده

15

 

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوروش آﻣﻮزش وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ وﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل اﻋﺘﻘﺎد ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮآﮔﺎﻫﻲ وﻧﮕﺮش ﺑﻴﻤﺎرن اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﻣﻴﻮﻛﺎرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑﻴﻤﺎري درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن هﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮﻛﺮﻣﺎن

 

دکتر عباس زاده، دکتر اﺳﺪي

ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮﻫﺎنی

16

 

بررﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن

 

فریبا برهانی، دکتر ﻋﺒﺎس زاده

دکتر ﺧﻮﺷﺎب

17

 

ﻣﻘﺎﻳسه ﺗﺎﺛﻴﺮ دو روش اﻧﺤﺮاف ﻓﻜر و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﺣﺒﺎب ﺳﺎزي  ﺑﺮ ﺷﺪت درد ﻧﺎﺷﻲ از روﻳﻪ ﻫﺎي  ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن

 

فریبا برهانی، دکتر ﻋﺒﺎس زاده

ﻫﺎدي رﻧﺠﺒﺮ، ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﺮﻳﺎن

18

 

بررسی اهمیت رفتارهای مراقبتی پرستاران از دیدگاه پرستاران و خانواده بیمار در بخشهای ویژه (ccu و icu) بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1389

 

دکتر تائبی، ﻣﻠﻴﺤﻪ ﭘﻮرﻛﻴﺎﻧﻲ

دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس زاده

19

 

بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتارهای پر خطر در دانش آموزان شهر کرمان 1389

 

دکتر اباذری، اسحاق درتاج

20

 

بررسی تاثیر آموزش کارگاهی بر خودکار آمدی و دانش پرستاران در مقابله با زلزله در پرستاری شهرستان کرمان

 

دکتر اباذری، اسحاق درتاج

21

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﺎر ورﻋﺎﻳﺖ ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن وﺗﺒﺮﻳﺰ

 

دکتر نوحی، اﻛﺮم ﻗﻬﺮﻣﺎن،ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺻﺎدﻗﻲ، دکتر ﺣﻖ دوﺳﺖ، دﻛﺘﺮ درﺗﺎج، دﻛﺘﺮ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ