۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر   

 

 

ردیف

عنوان طرح 

مجری و همکاران

1

 

بررسی تاثیر آموزش ترکیبی (الکترونیکی و معمولی) بر یادگیری و خود کار آمدی دانشجویان پرستاری در مراقبتهای ویژه قلبی عروقی

 

دکتر نوحی

فاطمه معافیان

2

 

تاثیر بکارگیری دانشجویان عرصه در تیم آموزش بالینی ( طرح منتورشیپ) بر میزان رضایتمندی استرس بالینی و اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند سال 90

 

دکتر نوحی

مرضیه هلالی

3

 

مقایسه رضایت از زندگی و ترس از مرگ در سالمندان مقیم در سزای سالمندان و ساکن در منازل شهر اصفهان سال 90

 

دکتر ایرانمنش، دکتر نوحی، طیبه کریمی