۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر   

 

 

ردیف

عنوان طرح 

مجری و همکاران

1

 

تاثير كاربرد مدل خود مراقبتي  بر رضايتمندي از مراقبت پرستاري و توانايي خود مراقبتي بيماران بستري در بخش داخلي قلب بيمارستان امام رضا (ع) سيرجان در سال 1392

 

دكتر نوحي

2

 

بررسي تاثير استفاده از آموزش الكترونيك بر ابعاد شناختي و رفتارهاي خطاي دارويي در كارورزان پرستاري دانشگاه آزاد كرمان 

 

دكتر نوحي 

3

 

بررسي دانش ونگرش دانشجويان دختر پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري و مامايي رازي در عفونت با ويروس پاپيلوماي انسان و سرطان دهانه رحم و درد خط رزا در اين زمينه در سال1393-1392

 

دكتر ايرانمنش 

4

 

بررسي تاثير برنامه آموزشي كنترل تشنج ناشي از تب بر دانش، نگرش، نگراني و عملكرد مادران كودكان مبتلا به تشنج  ناشي از تب مراجعه كننده  

 

دكتر رياني 

5

 

بررسي تاثير وضعيت هاي دمر و طاقباز بر ميزان اشباع اكسيژن شرياني نوزاد بعد از جداسازي از دستگاه تهويه مكانيكي در نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان افضلي پور 

 

دكتر رياني 

6

 

تبيين فرايند مراقبت از خود در بيماران تالاسمي مازور  

 

دكتر عابدي

7

 

تبيين فرايند خود مديريتي در بيماران پس از جراحي عروق كرونر  

 

دكتر عابدي 

8

 

بررسي نوع و ميزان خطاهاي دارويي و علل آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بخشهاي نوزادان و مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستانهاي استان يزد در سال 1392

 

خانم رمضاني 

9

 

مقايسه تاثير كرم املا و طب فشاري بركاهش درد ناشي از رگ گيري در كودكان 12 -6 ساله بستري در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 1393

 

خانم فروغ عامري 

10

 

بررسي ارتباط عدالت آموزشي و كيفيت تجارب يادگيري با فرسودگي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1393

 

خانم فروزي 

11

 

بررسي ارتباط تصوير ذهني با نااميدي در نوجوانان مبتلا به تالسمي ماژور مراجعه كننده به مراكز درمان بيمارستان هاي  آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال 192

 

خانم رمضاني 

12

 

بررسي تاب آوري و معنويت در زنان معتاد و رابستگان غير معتاد و مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد زنان شهر كرمان 

 

خانم رمضاني

13

 

اثربخشي آموزشي مهارتهاي خود توانمندسازي روانشناختي بر استرس شغلي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان شهيد رجايي شيراز (مركز حوادث شيراز1392 -1393

 

خانم ميري 

14

 

تبيين فرآيند جستجوي اطلاعات سلامت در زنان 

 

خانم بنايي 

15

 

بررسي تاثير ماساژ نقطه هوگو با يخ برشدت درد ناشي از رگ گيري در كودكان مبتلا به تالسمي مراجعه كننده به مركز تالاسمي شهر كرمان در سال1393-1392

 

دكتر فرخ اباذري 

16

 

بررسي رابطه حمايت اجتماعي و تاب آوري با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1393-1392

 

دكتر فرخ اباذري 

17

 

تبيين فرآيند  مديريت خطر باليني در پرستاري 

 

دكتر ناهيد دهقان

18

 

بررسي نوع و عوامل موثر بر بروز خشونت در پرستاران بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي آموزشي شهر كرمان در سال 1392

 

خانم حسين رضايي 

20

تبيين فرآيند يادگيري سازماني در پرستاري باليني 

 

دكتر راوري 

21

 

تاثير آموزش برنامه خود مراقبتي بر خود كار آمدي خود مراقبتي وخستگي  بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس مراجعه 

كننده به انجمن مولتيپل اسكلروزيس كرمان در سال 1393

 

دكتر رياني 

22

 

بررسي شيوه هاي سازگاري معنوي و مذهبي و ارتباط ان با علائم جسمي و رواني بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بخش انكولوژي بيمارستانهاي وابسته به دا نشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1393

 

خانم فروزي 

23

 

بررسي تاثير آواي قرآن كريم بر فشار خون، نبض، شش و SPO2 بياران بستري رد بخش هاي ICU بيمارستانهاي تابع دانشگاه علوم پزشكي زاهدات در سال1393-1392

 

دکتر رشيدي نژاد 

24

 

طراحي و روان سنجي مقياس تبعيت از رژيم درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون 

 

خانم ناهيددهقان 

25

 

بررسي ارتباط هوش فرهنگي با تعامل اجتماعي در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1393

 

دکتر رشيدي نژاد 

26

 

مقايسه شايستگي فرهنگي در مراقبت پرستاري در پرستاران شاغل و دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال1392

 

دکتر رشيدي نژاد 

27

 

بررسي نحوه اجراي دستورالعمل ناشتايي قبل از عمل جراحي انتخابي در بيمارستانهاي  دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمان  بر طبق گزارش بيماران و كادر درماني اين بيمارستانها در سال 1393

 

خانم شمسی

28

 

تاثير آموزش بر دانش، نگرش و عملكرد پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه تروما در زمينه كاربرد مهاركننده هاي فيزيكي شهر كرمان سال 1393

 

خانم حسين رضايي 

29

 

تاثيرآموزش برنامه خود مراقبتي بر خود كارآمدي خود مراقبتي و خستگي بيماران مبتلا به موليتل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن مولتيل اسكلروزيس كرمان در سال1393

 

دكتر رياني 

30

 

تبيين فرايند سازگاري در بيماران با نارسايي قلب 

 

دكتر نوحي 

31

 

تصميم گيري در افراد تحت عملهاي زيبايي صورت 

 

 دكتر كاظمي 

32

 

تبيين تجارب زنده پرستاران از مراقبت در محيط تكنولوژي  بخش مراقبت ويژه 

 

دكتر سبزواري 

33

 

تبيين فرآيند مراقبت مادران از كودكان مبتلا به بيماري قلبي مادرزادي 

 

دكتر سبزواري 

34

 

مقايسه تاثير سه روش يادگيري در حد تسلط و همكار باليني و روش روتين بر عملكرد دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري كرمان در سال1393

 

دکتر نعمت اللهي 

35

 

بررسي ميزان مهارت باليني دانشجويان ترم آخر پرستاري كرمان براي ورود به بخش هاي مراقبت ويژه در سال 1393

 

خانم علي ميرزايي 

خانم حيدرزاده 

36

 

تبيين فرايند تكريم بيماران در بخش ويژه قلبي 

 

دكتر عباس زاده 

37

 

بررسي استرس و راهبردهاي مقابله اي والدين داراي كودك با نقايص مادرزادي قلب مراجعه كننده به بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال1393

 

دكتر رياني 

38

 

تبيين فرآیند تطابق مراقبين عضو خانواده بيماران با وضعيت نباتي 

 

دكتر نوحي 

39

 

طراحي و روان سنجي ابزار درك پرستاران آنكولو پي از مراقبت پايان عمر 

 

دكتر ايرانمنش 

40

 

بررسي طب فشاري بر شدت درد ناشي از رگ گيري در كودكان مراجعه كننده به مركز تخصصي پزشكي ثامن الحجج 

 

خانم رستمي 

41

 

بررسي ارتباط بين علائم استرس پس از سانحه با كيفيت زندگي حرفه اي پرسنل پرستاري بخش هاي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال1393

 

دكتر تيرگري

42

 

مقايسه تاثير دو روش آموزش حضوري والكترونيك مديريت درد در دانشجويان پرستاري مشغول به تحصيل در شهرستان هاي زابل و زاهدان  بر دانش  و نگرش نسبت به كنترل درد در سال 1393

 

دكتر سبزواري 

43

 

بررسي اهميت اخلاق در آموزش و رعايت آن از ديد مدرسين و دانشجويان  پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال   1393

 

دكتر نوحي 

44

 

مقايسه تاثير آموزش ارزيابي قلب و ريه مبتني بر شبيه سازي با سخنراني بر دانش، اعتماد به نفس و رضايتمندي در  دانشجويان مامايي دانشكده پرستاري مامائي رفسنجان در سال 1393

 

خانم فروزي

45

 

بررسي ارتباط تاب آوري با پيشرفت و فرسودگي تحصيلي دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري مامايي رازي كرمان در  سال 1394-1393

 

دكتر تيرگري 

46

 

بررسي تاثير مدل مراقبت پيگير بر سبك زندگي و نشانه هاي اصلي بيماري  در بيماران مبتلا به سكته قلبي بستري در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال 1393

 

دكترسبزواري 

47

 

بررسي تاثير آموزش ترياژ نمايه وخامت اورژانس بر توافق در سطح بندي ترياژ بين كاركنان فوريت هاي پزشكي و پرستاران ترياژ شهر ايرانشهر در سال 1393

 

دكترسبزواري 

48

 

بررسي عدالت آموزشي و رفتارهاي مدني تحصيلي از ديدگاه مدرسين و دانشجويان دانشكده پرستاري مامايي رازي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1393

 

دكترسبزواري 

49

 

بررسي تاثير وضعيت بعد از تغذيه بر باقيمانده معده در نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان افضلي پور شهر كرمان در سال 1393 -1392

 

خانم فروغ عامری

50

 

بررسي تاثير برنامه آموزشي بر  استرس والدين نوزادان نارس بستري در بخش مراقبتهاي ويژه شهركرد در سال 1394-1393

 

خانم فروزي

51

 

بررسي نگرش پرستاران نسبت به طب مكمل و موانع كاربرد آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در سال 1393

 

دكتر نوحي 

52

 

بررسي ارتباط خودكارامدي وخودمراقبتي در بيماران تحت CABGدرشهر كرمان در سال 1394-1393

 

دكتر نوحي

53

 

بررسي ارتباط كيفيت زندگي و نياز هاي معنوي بيماران بستري در بخش انكولوژي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1394 -1393

 

خانم فروزي

54

 

بررسي وضعيت ارائه مراقبت هاي تسكيني و ارتباط آن با كيفيت زندگي در بيماران با نارسايي مزمن قلبي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني جيرفت در سال 1394-1393

 

دكتر نوحي 

55

 

بررسي تاثير مشاوره حمايتي بر ميزان اضطراب زنان در معرض خطر زايمان زودرس بستري در بخش زنان و مامايي بيمارستان افضلي پور شهر كرمان در سال 1394-1393

 

خانم سلطان احمدي 

56

 

بررسي تاثير مشاوره آموزشي بر خود مراقبتي زنان يائسه مراجعه كننده به كانون بازنشستگان شهركرمان در سال 1394-1393 

 

خانم اتقايي

دکتر تيرگري

57

 

بررسي تاثير مشاوره آموزشي بر دانش و نگرش زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي_درماني شهر كرمان در خصوص روابط جنسي در بارداري در سال 1394-1393

 

خانم سلطان احمدي 

58

 

بررسي تاثير مشاوره گروهي  بر كيفيت زندگي و شدت علائم سندرم قبل از قاعدگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1394 - 1393

 

خانم مهري كهن 

59

 

تاثير مشاوره حمايتي برعلائم اختلال استرس حاد پس از سزارين اورژانسي در زنان زايمان كرده بستري در بيمارستان هاي افضلي پور و كاشاني شهر كرمان در سال 1394-1393

 

خانم عليدوستي 

60

 

تاثير مشاوره آموزشي بر آگاهي،نگرش وعملكرد زنان باردارمراجعه كننده به مراكزبهداشتي _درماني شهر كرمان در خصوص عفونت ادراري در سال1394-1393

 

خانم عليدوستي

61

 

بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر علائم حياتي و اضطراب بدنبال تزريق داروي شيمي درماني در كودكان 6 تا 12 سال مراجعه كننده به مركز انكولوژي بيمارستان افضلي پور كرمان در سال 1393

 

دكترسبزواري 

62

 

بررسي تاثير مشاوره حمايتي بر ميزان اضطراب زنان در معرض خطر زايمان زودرس بستري در بخش زنان و مامايي بيمارستان افضلي پور شهر كرمان در سال 1394-1393

 

خانم سلطان احمدي

63

 

بررسي خطاهاي پرستاري و نحوه مديريت خطا در پرستاران بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج در سال 1393

 

دكتر نوحي 

64

 

بررسي نيازهاي مشاوره اي دوران قبل وحين  بارداري  زنان مراجعه كننده به مراكز گذري كاهش آسيب استان كرمان 1394 -1393

 

خانم اتقايي 

65

 

بررسي ارتباط بين خودكارآمدي پژوهشي با محيط آموزشي -پژوهشي و عوامل اجتماعي دانشگاه در دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1394 -1393

 

خانم فروزی

خانم حيدرزاده 

66

 

تأثير آموزش اصول اخلاق پرستاري بر حساسيت اخلاقي در تصميم گيري هاي پرسنل مركز فوريتهاي پزشكي شهر رفسنجان در سال 1393  

 

خانم رمضاني 

67

 

ارتباط ميان سبك هاي هويت و گرايش به مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال1393

 

خانم ميري 

68

 

بررسي تأثير آموزش تيمي بر خود مراقبتي زنان تحت عمل سزارين بيمارستان پاستور بم در سال 1393

 

خانم نوحي 

69

 

بررسي ارتباط بين تبعيت از رژيم دارويي و اعتقاد نسبت به دارو در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مراجعه كننده به مراكز درماني و مطب ها در شهرستان زاهدان 1394ـ1393

 

دكتر ايرانمنش