۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

افتخارات کسب شده توسط اعضا هیات علمی دانشکده 

 

نام و نام خانوادگی

دانشکده

مرکز تحقیقات پرستاری

دانشگاهی

استانی

کشوری

بین المللی

دکتر

عاطفه احمدی

 

 

 

 

 

مدال برترین دانشجوی دکتری در دانشگاه UTMمالزی (2015)

برترین پایان نامه دکتری در دانشگاه UTMمالزی (2015)

ملیحه پورعدالتی

مامای نمونه

(1400)

 

 

 

 

 

دکتر

بتول تیرگری

پژوهشگر برتر

(1398)

پرستار نمونه

(1399)

 

10درصد

پژوهشگران برتر

(2018-2021)

 

 

 

دکتر

زهره خشنود

 

 

 

 

 

مدال برنز همایش BLM2-ICEM4مالزی (2021)

دکتر صدیقه خدابنده

پرستار نمونه 

(1390،1402)

 

 

 

 

 

دکتر

مه لقا دهقان

پژوهشگر برتر

(1395)

پژوهشگر برتر

(1400)

 

10درصد

پژوهشگران برتر

 (2018-2021)

پژوهشگر برتر(1400)

 

 

دکتر ام سلیمه رودی

پرستار نمونه

(1395)

 

 

 

 

 

دکتر سکینه سبزواری

پژوهشگر برتر (1385،1393،1397)

پرستار نمونه

(1400)

استاد نمونه (1400،1376،1390)

 

جایزه ویژه

جشنواره مطهری

 (1389-1391)

 

 

 

کتایون علیدوستی

مامای نمونه

(1394)

 

 

 

 

 

دکتر معصومه غضنفرپور

پژوهشگر برتر 

(1399)

 

پژوهشگر برتر 1399

10درصد

پژوهشگران برتر  (2018-2021)

 

 

 

گلناز فروغ عامری

پرستار نمونه

(1391)

 

 

 

 

 

دکتر جمیله فرخ زادیان

پژوهشگر برتر

(1400)

پژوهشگر برتر (1397)

10درصد

پژوهشگران برتر (2018-2021)

 

پرستارنمونه (1401)

 

دکتر پروین منگلیان

پرستار نمونه

(1400)

پژوهشگر برتر (1399)

10درصد

پژوهشگران برتر  (2019-2021)

 

پرستارنمونه (1400)

 

دکتر رقیه مهدی پور

 

پژوهشگر برتر (1400)

 

 

پرستارنمونه (1401)

 

سکینه میری

پرستار نمونه

(1389،1402)

 

 

 

 

 

دکتر

عصمت نوحی

پژوهشگر برتر (1392،1396)

پرستار نمونه (1390،1397)

استاد نمونه (1401)

 

10درصد پژوهشگران برتر  (2018)

پرستار نمونه (1372)

پژوهشگر برتر (1392)

پرستار نمونه (1372)

 

 

دکتر فیروزه میرزائی

مامای نمونه

(1401)

         

زهرا سرکوهی

مربی نمونه (1402)