۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۹ آبان   

 

شيوه نامه استقرار فرآيند ترجمان دانش درمركز تحقيقات و گروه هاي آموزشي 

 راهنمای ثبت ترجمان دانش از پایان نامه های دانشجویی

فرم ترجمان دانش

راهنمای برگزاری جلسات کارگزاری دانش 

دعوت از پژوهشگران برای ثبت پژوهش های اثرگذار

فرم شماره یک ثبت پژوهش های اثرگذار

پروتکل ارزیابی پژوهش های اثرگذار

فرم تدوین خبر

فرم گزارش پایان طرح