۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير  

 

 

 

معرفی


گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش در دانشکده پرستاری و مامایی رازی، زیر مجموعه حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان قرار داردکه در جهت اقدام، تسهیل و تسریع فرآیند انتقال نتایج طرح های تحقیقاتی به مخاطبین و ذینفعان، در جهت بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقا سلامت جامعه گام بر می دارد.

 

ماموریت


ماموریت گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش در دانشکده پرستاری و مامایی رازی،  به کار گیری فرآیند ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش برای کمک به گروه های گوناگونی از مخاطبین و ذینفعان طرح های تحقیقاتی مرتبط با حوزه های مختلف پرستاری شامل ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، بیماران، مدیران و سیاست گذاران است که کمکی باشد جهت تحلیل صحیح شرایط و نهایتا تصمیم گیری صحیح در ابعاد مختلف سلامت

 

چشم انداز

 

چشم انداز گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش در دانشکده پرستاری و مامایی رازی، تعیین و اولویت بندی نیازهای جوامع  هدف و انجام مطالعات در راستای این نیازها و انتقال دانش تولید شده در راستای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقا سلامت جامعه است.

 

فعالیت ها و مسئولیت ها

 

  • آموزش پژوهشگران برای استفاده از مهارت های ترجمان دانش در انجام طرح های تحقیقاتی

  • تدوین راهنما ها و دستور العمل ها برای استقرار فرآیند ترجمان دانش در دانشکده و مرکز تحقیقات پرستاری

  •  ارزیابی درونی  دانشکده  و مرکز تحقیقات از نظر به کارگیری فرآیند ترجمان دانش در طرح های تحقیقاتی

  • برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در مورد فعالیتهای ترجمان دانش

  • برگزاری جلسات کارگزاری دانش برای برقراری ارتباط بین پژوهشگران و ذینفعان طرح های تحقیقاتی

  • معرفی ایده های خلاقانه در جهت ترجمان دانش به معاونت تحقیقات دانشگاه

  •  انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور