۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

فرم مشخصات دانشجو        

   

فرم تعیین استاد راهنما و پژوهشی          

   

فرم تاییدیه عدم تکرار عنوان (فرم کتابخانه مرکزی)

   

فرم صورتجلسه طرح عنوان پایان نامه در جلسه گروه                 

   

فرم ثبت پروپوزال

   

فرم ثبت پایان نامه

   

فرم گزارش شش ماهه

   

فرم ژورنال کلاب

   

فرم شرکت در جلسات دفاع دکتری

   

چک لیست نهایی پایان نامه

   

فرم اخذ مجوز دفاع

   

کتاب آیین نامه نگارش و بیان نامه

   

فرمت پایان نامه

   

فرمت اطلاعیه دفاع

   

راهنمایی تحویل CD