۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

 

کارآموزی در عرصه (بیمارستان باهنر/ بیمارستان شفا)

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

کارآموزی در عرصه (بیمارستان باهنر/بیمارستان شفا)

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

کارآموزی در عرصه (بیمارستان باهنر/بیمارستان شفا)

 

 

 

سه شنبه

 

 

کارآموزی در عرصه (بیمارستان باهنر/بیمارستان شفا)

 

 

 

چهارشنبه

 

 

کارآموزی در عرصه (بیمارستان باهنر/بیمارستان شفا)