۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

 

دانشکده/دانشگاه

جلسات دانشکده

مشاوره پایان نامه

مشاوره دانشجویان در صورت وقت قبلی

 

یکشنبه

 

روش تحقیق پیشرفته (1402)

مراقبت های ویژه کلیه و مجاری

ادراری و دیالیز (ارشد 1401)

جلسات دانشکده/گروه

نان کور (دکترا ورودی 1401)

مشاوره دانشجویان در صورت وقت قبلی

 

دوشنبه

 

دانشکده/دانشگاه

جلسات دانشکده

نان کور (دکتری ورودی 1401)

مشاوره دانشجویان در صورت وقت قبلی

 

سه شنبه

 

دانشکده/دانشگاه/ مشاوره پایان نامه

جلسات دانشکده/گروه

نان کور (دکتری ورودی 1401)

مشاوره دانشجویان در صورت وقت قبلی

 

چهارشنبه

 

دانشکده/دانشگاه

نان کور (دکتری ورودی 1401)

مشاوره دانشجویان در صورت وقت قبلی

 

پنجشنبه