۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1401-1400 

 

ایام هفته

8-10

10-12

14-16

16-18

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

مداخلات روان پرستاری گروهی

و خانوادگی (نیمه اول)

/

پرستاری اعتیاداز پیشگیری تا

توانبخشی با رویكرد خانواده محور

(نیمه دوم)

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

کارآموزی مداخلات روان پرستاری گروهی وخانوادگی

کارآموزی فوریت های روان پرستاری

کارآموزی مداخلات

روان پرستاری کودکان و نوجوانان

 

پنجشنبه

 

کارآموزی اختلالات روانی سالمندان و مراقبتهای روان پرستاری

کارآموزی پرستاری اعتیاداز پیشگیری تا توانبخشی با رویكرد خانواده محور